Beredskapen på topp i Troms og Finnmark

Av den 17. juni 2019

Kommunene i Troms og Finnmark jobber bra med beredskap

DSBs årlige kommuneundersøkelse viser at 60 prosent av kommunene i Troms og Finnmark oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt. Mer samarbeid vil gi enda bedre samfunnssikkerhet i kommunene.

– DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene i Troms og Finnmark jobber bra med samfunnssikkerhet, men de må i større grad ta eierskap til egen risiko og sørge for oppdatert planverk, sier direktør Cecilie Daae(FOTO) i DSB.

 

Størst positiv utvikling

Risikoforholdene endrer seg over tid. Naturhendelser som skred eller flom, eller etablering av et nytt utbyggingsområde i kommunen, vil gi behov for nye risikovurderinger. Det er derfor viktig at kommunens risikoanalyser og planer for beredskap og krisehåndtering er oppdatert.

 

– Det har vært økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene. Gjennom kommunal beredskapsplikt har beredskap, krisehåndtering og planverk blitt mye bedre i kommunene, sier fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

 

Halvparten rammet av naturhendelser

Halvparten av kommunene i Troms og Finnmark har hatt alvorlige naturhendelser de siste to årene. Det dreier seg i hovedsak om sterk vind og skred. Naturhendelsene har både ført til framkommelighetsproblemer, bortfall av elektronisk kommunikasjon og svikt i forsyning av mat, medisiner og energi. De rapporterer også om skader på private boliger og infrastruktur.

 

– Skal vi unngå at kostnadene og skadene blir for store, må det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene styrkes. Og vi må jobbe mer systematisk for å sikre at det ikke bygges der det i fremtiden vil bli utfordrende eller farlig å bo, sier Daae.

 

Økt potensiale for samarbeid

Det er en klar sammenheng mellom kvaliteten på samfunnssikkerhetsarbeidet og de kommuner som samarbeider tett med for eksempel politi, frivillige organisasjoner, storulykkevirksomheter, energi- og nettselskaper, Avinor, Kystverket, Forsvaret og Sivilforsvaret. Troms og Finnmark ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder samarbeid med andre aktører. De er imidlertid bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder å samarbeide med forsvaret. DSBs anbefaling er å øke samarbeidstakten ytterligere der dette er mulig. I tillegg har 57 prosent av kommunene i Troms og Finnmark etablert kommunalt beredskapsråd, selv om det ikke er et formelt krav i lovverket.

 

 

Utvalgte tall om Troms og Finnmark i Kommuneundersøkelsen

– 42 av 43 kommuner i besvarte årets kommuneundersøkelse.

– 60 prosent (52 prosent i Finnmark, 71 prosent i Troms i 2018) av kommunene i Troms og Finnmark oppfyller de viktigste kravene til kommunal beredskapsplikt.

– 60 prosent av kommunene i Troms og Finnmark har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som oppfyller utvalgte krav (Troms 76 prosent, Finnmark 43 prosent i 2018). Vi ser av 2018-resultatene at det er to fylker med ulik erfaring innen ROS-arbeid som nå er ett embete.

– 52 prosent av kommunene i Troms og Finnmark har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav. For begge fylker har det vært en generell forbedring fra tidligere år. Det er likevel grunn til å kunne ønske bedre resultater her.

– 74 prosent av kommunene i Troms og Finnmark har øvet overordnet beredskapsplan siste to år.

– 69 prosent av kommunene har en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen.

 

Mer om kommuneundersøkelsen

DSB har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Datamaterialet er å regne som en egenrapportering fra kommunene. De siste årene har svarprosenten for kommuneundersøkelsen ligget på om lag 90 prosent. Tallene i undersøkelsen gir derfor et godt grunnlag for å si noe om status på samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.

Les mer om undersøkelsen her: https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/kommuneundersokelsen/

 

Kommunal beredskapsplikt

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

 

 

 

 

 

 

Tagget som

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Les videre

Current track
TITLE
ARTIST

Background