Tyskernes store skrekk: Krag Jørgensen

Av den 7. juli 2019

Den norske hærens standard våpen gikk gjennom en rekke utskiftninger mot slutten av 1800-tallet. Remington Rolling Block var den første med metallhylser. Men offiserene var ikke fornøyde og endte med å lage sitt eget gevær. Tyskernes store skrekk: Krag Jørgensen.

[ENG] [DE] [NL] [FR] [ITALIANO] [Pусский] [SUOMI] [中文] [ESP]

 

Krag-Jørgensen M/1894 er en norskkonstruert rifle i kaliber 6,5 x 55 mm, første gang patentert i 1887, senere patentert en rekke ganger i en rekke land fram til 1895.

Geværet har fått navn etter konstruktørene, senere felttøymester og oberst Ole Herman Krag (1837–1916), og korpsbøssemaker Erik Jørgensen (1848–1896). Den vanligste modellen av geværet kalles oftest i Norge for «Lang-Krag». Geværet var hovedvåpenet i det danske og norske forsvaret fram til andre verdenskrig og i den amerikanske hæren fra ca. 1894 og fram til ca. 1905, da det nye Springfield-geværet M1903 ble innført for alvor. Krag-Jørgensen var lenge det mest brukte våpenet til konkurranseskyting i Det frivillige skyttervesen. Etter at Sauer 200 STR kom i 1990, er det svært få som i dag bruker Krag Jørgensen.

Om våpenet

Tidlig tverrsnitt av Krag-Jørgensen, viser den spesielle magasinløsningen

Krag-Jørgensens gevær var i sin tid et topp moderne og meget vel ansett armégevær. Vekten uten bajonett er 4,0 kg, og patronene veier 23,45 g. Våpenet har fem patroner i magasinet og ett i kammeret, og sikteinndeling inntil 2200 meter.

Magasinet er internt og ligger til høyre for kammeret. Magasinet kan etterfylles ved å åpne et lokk på siden. En fordel ved magasinløsningen er at man kan fylle på ammunisjon uten å åpne sluttstykket. Ladingen av magasinet er hurtig og enkel, noe som blant annet førte til at Krag-Jørgensen-geværet utmerket seg i hurtigskytingskonkurranser.

Forhistorie

På slutten av 1860-årene ble armégeværet betydelig utviklet for å oppnå større skuddtakt og bedre treffsikkerhet. Oppfinnelser som metallpatroner og bedre baklademekanismer økte ildhastigheten, mens patroner med sterkere kruttladning ga flatere prosjektilbane og bedre treffsikkerhet. Spesielt etter den fransk-prøyssiske krig i 18701871 ble mange nye geværkonstruksjoner lansert.

Krag-Jørgensen i norsk tjeneste

Norske jegersoldater med Krag-Jørgensen

Selv om Norge hadde antatt Jarmanngeværet som hovedvåpen i 1884, ble det snart klart at dette i beste fall var en midlertidig løsning. Krag-Jørgensens gevær ble brukt som hovedvåpen i det norske forsvaret fra 1894 og frem til invasjonen i 1940. En tysk dagbok fra aprildagene 1940skal også fortelle at de norske soldatene var svært dyktige til å håndtere sitt våpen.

Krag-Jørgensen i amerikansk og dansk tjeneste

Fra 1892 og i en kort periode på bare ni år, ble Krag-Jørgensens gevær brukt som standardgevær i den amerikanske hær. «Kragen» ble plukket ut som det beste blant 27 andre våpen og satt i lisensproduksjon ved Springfield-fabrikkene under navnet US Magazine Rifle, Model 1892. Kaptein R.N.Petersen var Krag-Jørgensens norske representant i USA ved innføringen. Han fikk Krag-Jørgensen-geværet med i konkurransen om å bli det nye amerikanske våpenet. Norskfødte advokat August Reymert støttet angivelig selskapet juridisk, og brukte blant annet Knute Nelson og andre innflytelsesrike menn. Nesten en halv million geværer og karabiner ble produsert fra ca. 1894 til 1904.

Patronen amerikanerne valgte til sitt Krag-gevær var .30-40 Krag. Denne hadde en rand rundt hylsehodet med større diameter enn hylsekroppen, noe som ikke passet godt med Kragens magasinløsning og gjorde fyllingen av magasinet mer tidkrevende enn ønskelig. Geværet ble i hovedsak utrangert da den amerikanske hæren gikk over til Springfield M1903 med rillepatronen .30-06, men var i bruk blant annet i vakttjeneste frem til andre verdenskrig. Før våpenet ble antatt av den amerikanske hæren, var det imidlertid i bruk i den danske hæren.

Svakheter

Alle låsemekanismene i låskassen til Krag ligger i klokke tre- til seks-posisjon, og er dermed anbragt asymmetrisk. Dette gjør låsmekanismen noe svakere og mer utsatt for treffpunktsendring. Den dedikerte låseklakken er plassert fremme på sluttstykkehodet, og i tillegg er det en ekstra låseklakk langsgående sluttstykket. Med sluttstykket i låst posisjon vil hoved-låseklakken være posisjonert på undersiden klokka seks, og den ekstra låseklakken på høyre side i litt over klokka tre-posisjon. Vinkelen mellom de to låseklakkene er faktisk under 90°. Heverarmen fungerer som i likhet på de fleste andre boltrifler som en ekstra sikkerhet, men også denne ligger på linje med den langsgående låseklakken.

Med Krag ble det ofte observert at treffpunktet ble flyttet til venstre og opp dersom man skjøt ute i regnvær slik at gevær og ammunisjon ble vått, eller dersom det var olje i kammeret. Problemet var erfaringsmessig størst med tunge (tykke) løp som ble brukt til konkurranseskyting. Fenomenet skyldes at mindre friksjon mellom den avfyrte patronen og kammeret gjør at mer av kraften fra rekylen går mot sluttstykkehodet, som da vrir seg til siden. Med tørt kammer og tørr patron vil det være god friksjon mot kammerveggene og fenomenet er knapt merkbart. Treffpunktsendring grunnet endret kammerfriksjon kan også observeres på rifler med symmetrisk låsing dersom låseklakkene ikke griper likt, men er mer tydelig på Krag grunnet den asymmetriske låsingen uten festepunkt på venstre side.

 

ENGLISH

 

The Norwegian army’s standard weapon went through a number of replacements towards the end of the 19th century. Remington Rolling Block was the first with metal sleeves. But the officers were not happy and ended up making their own rifle. The great terror of the Germans: Krag Jørgensen.

Krag-Jørgensen M / 1894 is a Norwegian-designed rifle in caliber 6.5 x 55 mm, first patented in 1887, later patented a number of times in a number of countries until 1895.

The range and accuracy of the gun and the skills of the Norwegian youth did so Hitler wanted this weapon into Reichswehr. It was a German variant, and also an American version.

The gun has been named after the designers, later field master and colonel Ole Herman Krag (1837–1916), and corps builder Erik Jørgensen (1848–1896). The most common model of the rifle is most often called in Norway for “Lang-Krag”. The gun was the main weapon in the Danish and Norwegian defense until World War II and in the US Army from approx. 1894 and up to approx. 1905, when the new Springfield gun M1903 was introduced.

 

 

DEUTCH

Die Standardwaffe der norwegischen Armee wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehrfach ersetzt. Remington Rolling Block war der erste mit Metallhülsen. Aber die Offiziere waren nicht glücklich und stellten ihr eigenes Gewehr her. Der große Schrecken der Deutschen: Krag Jørgensen.

Krag-Jørgensen M / 1894 ist ein von Norwegen entworfenes Gewehr im Kaliber 6,5 x 55 mm, das erstmals 1887 patentiert und später in mehreren Ländern bis 1895 patentiert wurde.

Die Reichweite und Genauigkeit der Waffe und die Fähigkeiten der norwegischen Jugend machten es so, dass Hitler diese Waffe fuer die Reichswehr wollte. Es gab eine deutsche Variante und auch eine amerikanische Version.

Die Waffe wurde nach den Designern, dem späteren Feldmeister und Oberst Ole Herman Krag (1837–1916) und dem Buechsenmacher Erik Jørgensen (1848–1896) benannt. Das häufigste Modell des Gewehrs wird in Norwegen als “Lang-Krag” bezeichnet. Die Waffe war die Hauptwaffe in der dänischen und norwegischen Verteidigung bis zum Zweiten Weltkrieg und in der US-Armee von rd. 1894 und bis ca. 1905, als die neue Springfield-Waffe M1903  eingefuehrt wurde.

 

FRANCE

L’arme standard de l’armée norvégienne a été remplacée à plusieurs reprises vers la fin du XIXe siècle. Remington Rolling Block a été le premier à posséder des manches en métal. Mais les officiers n’étaient pas contents et ont fini par fabriquer leur propre fusil. La grande horreur des Allemands: Krag Jørgensen.

Le Krag-Jørgensen M / 1894 est un fusil de calibre 6,5 x 55 mm de conception norvégienne, breveté pour la première fois en 1887, puis plusieurs fois dans plusieurs pays jusqu’en 1895.

La portée et la précision du canon ainsi que les compétences de la jeunesse norvégienne ont fait que Hitler souhaitait que cette arme soit intégrée à la Reichswehr. C’était une variante allemande et une version américaine.

Le fusil a été nommé d’après les concepteurs, plus tard maître de zone et colonel Ole Herman Krag (1837-1916) et le constructeur de corps d’armée Erik Jørgensen (1848-1896). Le modèle de fusil le plus répandu est appelé le plus souvent en Norvège “Lang-Krag”. Le fusil était l’arme principale dans la défense danoise et norvégienne jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et dans l’armée américaine à partir d’env. 1894 et jusqu’à env. 1905, lorsque le nouveau canon Springfield M1903 est introduit sérieusement.

 

ITALIANO

Verso la fine del 19 ° secolo l’arma standard dell’esercito norvegese subì diverse sostituzioni. Remington Rolling Block è stato il primo con le maniche in metallo. Ma gli ufficiali non erano felici e hanno finito per creare il loro fucile. Il grande terrore dei tedeschi: Krag Jørgensen.

Krag-Jørgensen M / 1894 è un fucile dal design norvegese di calibro 6,5 x 55 mm, brevettato per la prima volta nel 1887, successivamente brevettato un certo numero di volte in numerosi paesi fino al 1895.

La portata e l’accuratezza della pistola e le abilità della gioventù norvegese hanno fatto sì che Hitler volesse questa arma in Reichswehr. Era una variante tedesca, e anche una versione americana.

La pistola è stata intitolata ai designer, successivamente al capomastro e colonnello Ole Herman Krag (1837-1916), e al costruttore di corone Erik Jørgensen (1848-1896). Il modello più comune del fucile è più spesso chiamato in Norvegia per “Lang-Krag”. La pistola era l’arma principale nella difesa danese e norvegese fino alla seconda guerra mondiale e nell’esercito degli Stati Uniti da ca. 1894 e fino a ca. 1905, quando la nuova pistola Springfield M1903 fu introdotta seriamente.

 

Pусский

Стандартное оружие норвежской армии прошло ряд замен в конце 19-го века. Remington Rolling Block был первым с металлическими рукавами. Но офицеры не были счастливы и в итоге сделали свою винтовку. Великий террор немцев: Краг Йоргенсен.

Krag-Jørgensen M / 1894 – это норвежская винтовка калибра 6,5 x 55 мм, впервые запатентованная в 1887 году, впоследствии несколько раз запатентованная в ряде стран до 1895 года.

Дальность и точность оружия и навыки норвежской молодежи сделали так, чтобы Гитлер хотел это оружие в рейхсвер. Это был немецкий вариант, а также американская версия.

Оружие было названо в честь конструкторов, позднее полевого мастера и полковника Оле Германа Крэга (1837–1916) и строителя корпуса Эрика Йоргенсена (1848–1896). Самую распространенную модель винтовки чаще всего называют в Норвегии «Ланг-Краг». Оружие было основным оружием в обороне Дании и Норвегии до Второй мировой войны и в армии США с ок. 1894 и до ок. 1905 год, когда новая пружинная пушка M1903 была представлена ​​всерьез.
russkiy

Standartnoye oruzhiye norvezhskoy armii proshlo ryad zamen v kontse 19-go veka. Remington Rolling Block byl pervym s metallicheskimi rukavami. No ofitsery ne byli schastlivy i v itoge sdelali svoyu vintovku. Velikiy terror nemtsev: Krag Yorgensen.

Krag-Jørgensen M / 1894 – eto norvezhskaya vintovka kalibra 6,5 x 55 mm, vpervyye zapatentovannaya v 1887 godu, vposledstvii neskol’ko raz zapatentovannaya v ryade stran do 1895 goda.

Dal’nost’ i tochnost’ oruzhiya i navyki norvezhskoy molodezhi sdelali tak, chtoby Gitler khotel eto oruzhiye v reykhsver. Eto byl nemetskiy variant, a takzhe amerikanskaya versiya.

Oruzhiye bylo nazvano v chest’ konstruktorov, pozdneye polevogo mastera i polkovnika Ole Germana Krega (1837–1916) i stroitelya korpusa Erika Yorgensena (1848–1896). Samuyu rasprostranennuyu model’ vintovki chashche vsego nazyvayut v Norvegii «Lang-Krag». Oruzhiye bylo osnovnym oruzhiyem v oborone Danii i Norvegii do Vtoroy mirovoy voyny i v armii SSHA s ok. 1894 i do ok. 1905 god, kogda novaya pruzhinnaya pushka M1903 byla predstavlena ​​vser’yez.

 

Suomalainen

Norjan armeijan tavallinen ase kävi läpi lukuisia vaihdoksia 1800-luvun lopulla. Remington Rolling Block oli ensimmäinen metalliholkkeilla, mutta upseerit eivät olleet onnellisia ja päätyivät tekemään omaa kivääriään. Saksalaisten suuri peloite: Krag Jørgensen.

Krag-Jørgensen M / 1894 on norjalaisen suunnitteleman kiviaineksen kaliiperi 6,5 x 55 mm, joka on ensin patentoitu vuonna 1887, myöhemmin patentoitu useita kertoja useissa maissa vuoteen 1895 asti.

Pistoolin laajuus ja tarkkuus sekä norjalaisten nuorten taidot tekivät niin, että Hitler halusi tämän aseen Reichswehriin. Se oli saksalainen variantti ja myös amerikkalainen versio.

Pistooli on nimetty suunnittelijoiden, myöhemmin kenttämestarin ja eversti Ole Herman Kragin (1837–1916) ja aseseppä Erik Jørgensenin (1848–1896) mukaan. Yleisin kiväärin malli kutsutaan useimmiten Norjaan “Lang-Krag”: ksi. Pistooli oli Tanskan ja Norjan puolustuksen tärkein ase toisen maailmansodan ja Yhdysvaltain armeijan välillä noin. 1894 ja enintään noin. 1905, kun uusi Springfield-ase M1903 otettiin käyttöön vakavasti.

 

Nederlands

Het standaardwapen van het Noorse leger ging tegen het einde van de 19e eeuw door een aantal vervangingen. Remington Rolling Block was de eerste met metalen hoezen. Maar de officieren waren niet blij en maakten uiteindelijk hun eigen geweer. De grote verschrikking van de Duitsers: Krag Jørgensen.

Krag-Jørgensen M / 1894 is een in Noorwegen ontworpen geweer van 6,5 bij 55 mm, aanvankelijk gepatenteerd in 1887, later tot 1895 in een aantal landen gepatenteerd.

Het bereik en de nauwkeurigheid van het wapen en de vaardigheden van de Noorse jeugd deden dus Hitler wilde dit wapen in de Reichswehr. Het was een Duitse variant, en ook een Amerikaanse versie.

Het pistool is vernoemd naar de ontwerpers, later veldmeester en kolonel Ole Herman Krag (1837-1916), en corpsbouwer Erik Jørgensen (1848-1896). Het meest voorkomende model van het geweer wordt in Noorwegen meestal voor “Lang-Krag” genoemd. Het kanon was het belangrijkste wapen in de Deense en Noorse verdediging tot de Tweede Wereldoorlog en in het Amerikaanse leger vanaf ongeveer. 1894 en tot ongeveer. 1905, toen het nieuwe Springfield-pistool M1903 serieus werd geïntroduceerd.

 

中文

挪威军队的标准武器经历了19世纪末的一些替代。雷明顿滚动块是第一个带金属套管的。但军官并不高兴,最终制造了自己的步枪。德国人的巨大恐怖:KragJørgensen。

Krag-JørgensenM/ 1894是挪威设计的步枪,尺寸为6.5 x 55 mm,于1887年首次获得专利,后来在多个国家多次获得专利,直到1895年。

枪的范围和准确性以及挪威青年的技能确实如此,希特勒希望这种武器进入帝国威尔士。它是德国版本,也是美国版本。

这把枪的名字来自设计师,后来的现场大师兼上校Ole Herman Krag(1837-1916)和军团建造者ErikJørgensen(1848-1896)。最常见的步枪模型在挪威最常被称为“Lang-Krag”。这支枪是丹麦和挪威防御的主要武器,直到第二次世界大战和美国陆军从约。 1894年至大约1905年,当新的斯普林菲尔德枪M1903被认真引入时。
Zhōngwén

nuówēi jūnduì de biāozhǔn wǔqì jīnglìle 19 shìjìmò de yīxiē tìdài. Léi míng dùn gǔndòng kuài shì dì yī gè dài jīnshǔ tào guǎn de. Dàn jūnguān bìng bù gāoxìng, zuìzhōng zhìzàole zìjǐ de bùqiāng. Déguó rén de jùdà kǒngbù:KragJørgensen.

Krag-JørgensenM/ 1894 shì nuówēi shèjì de bùqiāng, chǐcùn wèi 6.5 X 55 mm, yú 1887 nián shǒucì huòdé zhuānlì, hòulái zài duō gè guójiā duō cì huòdé zhuānlì, zhídào 1895 nián.

Qiāng de fànwéi hé zhǔnquè xìng yǐjí nuówēi qīngnián de jìnéng quèshí rúcǐ, xītèlēi xīwàng zhè zhǒng wǔqì jìnrù dìguó wēi’ěrshì. Tā shì déguó bǎnběn, yěshì měiguó bǎnběn.

Zhè bǎ qiāng de míngzì láizì shèjì shī, hòulái de xiànchǎng dàshī jiān shàngxiào Ole Herman Krag(1837-1916) hé jūntuán jiànzào zhě ErikJørgensen(1848-1896). Zuì chángjiàn de bùqiāng móxíng zài nuówēi zuì cháng bèi chēng wèi “Lang-Krag”. Zhè zhī qiāng shì dānmài hé nuówēi fángyù de zhǔyào wǔqì, zhídào dì èr cì shìjiè dàzhàn hé měiguó lùjūn cóng yuē. 1894 Nián zhì dàyuē 1905 nián, dāng xīn de sī pǔ lín fēi’ěrdé qiāng M1903 bèi rènzhēn yǐnrù shí.

 

ESPAÑOLA

El arma estándar del ejército noruego pasó por una serie de reemplazos hacia fines del siglo XIX. Remington Rolling Block fue el primero con mangas de metal. Pero los oficiales no estaban contentos y terminaron haciendo su propio rifle. El gran terror de los alemanes: Krag Jørgensen.

Krag-Jørgensen M / 1894 es un rifle de diseño noruego de calibre 6,5 x 55 mm, patentado por primera vez en 1887, luego patentado varias veces en varios países hasta 1895.

El alcance y la precisión del arma y las habilidades de los jóvenes noruegos hicieron que Hitler quisiera que esta arma entrara en Reichswehr. Era una variante alemana, y también una versión americana.

La pistola lleva el nombre de los diseñadores, más tarde maestro de campo y coronel Ole Herman Krag (1837–1916), y del constructor de cuerpos Erik Jørgensen (1848–1896). El modelo más común del rifle se suele llamar en Noruega por “Lang-Krag”. El arma fue la principal arma en la defensa danesa y noruega hasta la Segunda Guerra Mundial y en el ejército de EE. UU. Desde aprox. 1894 y hasta aprox. 1905, cuando el nuevo cañón Springfield M1903 fue presentado seriamente.

 

Reader's opinions

Leave a Reply


Current track
TITLE
ARTIST

Background